انواع ضمانت نامه هاي بانك دي :

  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده
  • ضمانت نامه پیش پرداخت
  • ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  • ضمانت نامه استرداد حسن انجام كار(کسور وجه الضمان)
  • ضمانت نامه گمرکی

  • ضمانت نامه بانکی :

    عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن تعهدی که بر ذمه دیگری است بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام تعهداتی که به نفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستورالعمل صدور ضمانت نامه ، ضمانت می نماید