نرخ سود سپرده ها :

بانک دی با ارائه سه نوع سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت اشتیاق / بلندمدت یکساله) در خدمت مشتریان گرامی می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله در بانک دی 15 درصد می باشد.

نرخ سود سپرده کوتاه مدت 10%

نرخ سود سپرده بلند مدت 15%